De organisatie

Wie zijn wij?

Behandelcentrum U-center is gespecialiseerd in meervoudige psychische aandoeningen zoals depressies, angststoornissen en verslavingen. We bieden 6 weken klinische behandeling. Onze kliniek is gevestigd in Epen, nabij Maastricht. In Driebergen (vlakbij Utrecht) bevindt zich het communicatie centrum.

Behandelcentrum U-center is gespecialiseerd in meervoudige psychische aandoeningen zoals depressies, angststoornissen en verslavingen. We bieden 6 weken klinische behandeling. Onze kliniek is gevestigd in Epen, nabij Maastricht. In Driebergen (vlakbij Utrecht) bevindt zich het communicatie centrum.

Directeur-bestuurder van U-center

Els van Bezouwen, MBA

Els studeerde Business Administration aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Els is begonnen als verpleegkundige in de acute zorg en heeft daarna jarenlang ervaring met het werken met en leiding geven aan professionals binnen zorgorganisaties, waaronder Antes Zorg B.V. (onderdeel Parnassia Groep). Ook heeft ze binnen de (forensische) GGZ, GHZ en verslavingszorg, het OM, de politie, gemeenten en diverse veiligheidsregio’s in de loop van de jaren een groot netwerk opgebouwd waardoor een keten van samenwerking is ontstaan.

Team U-center

U-center telt ongeveer 180 medewerkers. Een groot deel daarvan wordt gevormd door ons behandelteam, bestaande uit psychologen, psychiaters en therapeuten. Een aantal van hen heeft de Belgische nationaliteit, daarnaast hebben ook enkele Nederlandse collega's hun opleiding genoten in Leuven. De ondersteunende afdelingen bestaan uit medewerkers van service center, communicatie centrum, keuken- en restaurantpersoneel, de interieurverzorging, technische dienst, administratie, finance, hrm, planning, marketing en it. 

U-center beschouwt haar behandelaren, kantoormedewerkers en facilitaire medewerkers als ware zorgprofessionals, omdat ieder van hen bijdraagt aan het welzijn en het herstel van cliënten. Werken bij U-center staat sowieso voor veel verantwoordelijkheid en variatie, wat je precieze rol ook is.Ondernemingsraad

U-center heeft een deskundige en bevlogen ondernemingsraad. Zij behartigen de belangen van de werknemers. Als OR zijn ze ook betrokken bij belangrijke wijzigingen in de organisatie en denken ze o.a. mee over zaken die belangrijk zijn voor cliënten en de kwaliteit van de behandeling. De OR bestaat uit leden van verschillende teams binnen U-center, van facilitair tot behandelstaf.

Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad in een zorginstelling als U-center zorgt voor de belangen van cliënten. De cliëntenraad is een serieuze gesprekspartner van de bestuurders en/of directie en behartigt de belangen van alle cliënten door invloed uit te oefenen en controle uit te voeren op het beleid van de zorginstelling. De cliëntenraad is dus geen klachtencommissie, al zal ze wel de trend uit de klachten distilleren om uiteindelijk de zorg- en dienstenverlening naar de cliënten op een hoger peil te brengen.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit vijf oud-cliënten die bij U-center in behandeling zijn geweest. De cliëntenraad heeft zich tot doel gesteld om leden te werven die tenminste drie maanden het behandeltraject bij U-center hebben afgerond en die het liefst in regio’s wonen rondom de locaties van U-center. Sommige leden zijn ook ervaringsdeskundige en proberen zo ook de connectie met de huidige cliënten van U-center te maken. Er zijn momenteel vijf verschillende rollen binnen de cliëntenraad:

De functie van voorzitter;
De functie secretaris;
De functie van lid 1 Zorg
De functie van lid 2 Service en Facilitair
De functie van lid 3 Financiën en Zorgverzekeringen

Bijzondere rechten

Om als cliëntenraad je taken goed uit te kunnen voeren kent de Wet Medezeggenschap (WMCZ) bijzondere rechten toe aan de cliëntenraad van U-center. Zo kent de WMCZ onder meer een enquête, informatie- en adviesrecht. Dit betekent dat bestuurders en directie verplicht zijn de cliëntenraad over bepaalde onderwerpen tijdig te informeren, bijvoorbeeld over geplande reorganisaties of over financiële zaken. Ook zijn zij verplicht om gevraagde informatie te verstrekken en om de cliëntenraad op bepaalde onderwerpen om advies dan wel instemming te vragen. Bij reorganisaties moeten bestuurders/directie de cliëntenraad om advies vragen. De bestuurders/directie moeten eerst met de cliëntenraad over het plan overleggen, alvorens het te kunnen doorvoeren. Als de cliëntenraad bezwaren heeft tegen het voorgestelde plan (omdat het onredelijk is) dan moeten bestuurders en directie het plan zo wijzigen dat de cliëntenraad er wel mee akkoord kan gaan.

Verzwaard adviesrecht

Op andere onderwerpen, zoals het invoeren van een nieuwe klachtenregeling of een aangepaste regeling op het gebied van de zorg, heeft de cliëntenraad een verzwaard adviesrecht. Dat betekent dat de directie de plannen niet mag invoeren zonder instemming van de cliëntenraad. In bepaalde gevallen en situaties heeft de cliëntenraad geen of slechts heel weinig invloed. Wel heeft de cliëntenraad adviesrecht over de gevolgen op de kwaliteit van de zorg door de veranderingen in de organisatie.

De cliëntenraad en behandelafspraken
Tot slot is het belangrijk te weten dat de cliëntenraad geen invloed heeft op de afspraken die gemaakt zijn het kader van de behandeling zelf. Deze afspraken worden gemaakt door de behandelaars en de cliënten zelf.

Contact

Heb je een vraag of een opmerking voor de cliëntenraad? Of mocht je je aangetrokken voelen om ook iets te doen voor U-center en haar mensen, neem dan contact met ons op. We zijn op wisselende tijden aanwezig bij de uitstroomgroepen, maar je kunt ons ook via directiesecretariaat@u-center.nl bereiken. We horen graag van jullie.

Raad van commissarissen

U-center werkt volgens de governance code voor de zorg. Onze driehoofdige rvc bestaat uit de volgende leden:

 1. Voorzitter - Dhr. Simon Bambach
  Simon Bambach heeft een lange carrière als CCO, Vice-Presisent en executive board member bij Philips Enabling Technologies (CCO) en bij VDL (VP North America en member Executive Board). Ook heeft hij ervaring als toezichthouder in de (private) zorg en in Private Equity. Simon Bambach is benoemd als voorzitter van de rvc van U-center Holding B.V. op 1 juli 2022.

 2. Lid - Dr. Suzy Matthijsen
  Suzy Matthijsen is klinisch psycholoog en inhoudelijk leidinggevende bij Altrecht Academisch Angstcentrum (TopGGZ). Tevens is zij Hoofd onderzoek Angst, Dwang & Trauma en is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht en heeft zij ervaring als onderzoeker en co-promotor. Suzy Matthijsen is benoemd als lid van de rvc van U-center Holding B.V. op 1 juli 2022.

 3. Lid - Dhr. Amon van den Borg
  Amon van den Borg is ondernemer en bestuurder bij Arts & Zorg. Ook heeft hij verschillende directieposities bekleed bij Zorgapotheek Nederland, Independer en Simed. Voorheen is hij 15 jaar ervaring in dienst geweest bij het Korps Mariniers in zowel nationale als internationale functies. Amon van den Borg is benoemd als lid van de rvc van U-center Holding B.V. op 1 juli 2022.

   

   

ISO 9001 Certificering

Erkende kwaliteit!

Belangrijke regelingen

Kwaliteitsstatuut

U-center werkt met het GGZ Kwaliteitsstatuut dat in 2016 door de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland als professionele standaard opgenomen in het Kwaliteitsregister. In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Wij als U-center bevorderen daarmee gepaste zorg.

Bijlage

Klokkenluidersregeling

Sinds 1 januari 2022 is er voor zorgorganisaties een vernieuwde Zorgbrede Governancecode van kracht. Deze code regelt kort gezegd dat U-center aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot U-center staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie.

In Nederland bestaat sinds 1 juli 2016 de Wet huis voor klokkenluiders (HvK). Op basis van deze wet zijn werkgevers met tenminste 50 werknemers verplicht een interne regeling te hebben voor het doen van meldingen van vermoedens van misstanden binnen de organisatie waar ze werkzaam zijn. Om de bescherming van klokkenluiders te verbeteren en omdat de bescherming van klokkenluiders binnen de EU-lidstaten sterk uiteenloopt, is op 23 oktober 2019 de Europese richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, geïntroduceerd. Deze is vertaald in de Wet bescherming klokkenluiders welke op 18 februari 2023 in werking is getreden.

Met deze klokkenluidersregeling wordt invulling aan de opdracht tot het toepassen van een meldings- en klokkenluidersregeling gegeven, met als doel bij te dragen aan de verbetering en zo nodig tot correctie van het eigen functioneren van de zorgorganisatie.

Met de toepassing van deze regeling geeft U-center tevens uitvoering aan artikel 2.5.2. van de Zorgbrede Governancecode 2022. Deze regeling is vastgesteld door het bestuur na voorafgaande instemming te hebben verkregen van de Ondernemingsraad en is in werking getreden op 1 juni 2023.

Bijlage

Klachtenregeling

Uiteraard doen we er alles aan om je zo goed mogelijk te helpen, begeleiden of behandelen. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent of een klacht hebt. Blijf er vooral niet alleen meer rondlopen en neem contact op met de klachtenfunctionaris van U-center.

Bijlage

Privacyverklaring

Binnen U-center hechten we veel waarde aan het belang van privacy. Wij gaan dan ook zeer zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Ook zijn wij volledig AVG-proof, wat inhoudt dat wij voldoen aan de eisen van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bijlage

Lees verder

Resultaten

Lees verder

Wie behandelen we

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je dan nu aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden